น้ำดื่ม “ ต้นน้ำ ”

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนในน้ำบริโภค

บรรจุในภาชนะปิดสนิทที่ผลิตจากสถานประกอบการขนาดเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าน้ำบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทในท้องตลาด อย่างน้อยร้อยละ 30
มีการปนเปื้อนและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ร่วมมือกับองค์การไจก้า (JICA) ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนให้
สถาบันโภชนาการ จัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อทำการวิจัย อบรม และผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดขึ้น
เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งสถานประกอบการขนาดเล็กจะสามารถ
ใช้เป็นต้นแบบในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดได้ ทั้งนี้โรงงานต้นแบบต้องทำหน้าที่เสมือนห้องปฏิบัติการที่มีชีวิต
(Living laboratory) ที่เป็นสถานที่ทำวิจัยและผลิตน้ำเพื่อจำหน่ายด้วย เพื่อให้ผู้วิจัยทราบปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ
อย่างละเอียดในเชิงลึก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม
ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกว่า 10,000  คน และในขณะเดียวกันก็ได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้ชื่อ “ต้นน้ำ” จำหน่ายด้วย

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สถาบันโภชนาการ
ถ. พุทธมณฑล สาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 150
โทรสาร 0-2441-9344