การรับเข้าศึกษา
admission

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มในใบสมัคร และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ :
งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (662) 441-9129
E-mail: deangr@mahidol.ac.th

website : www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเอกสารไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
International and Public Relations, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
25/25 Graduate Studies Building, Salaya, Phuttamonthon District, Nakhon Pathom
73170 Thailand
Tel. (662) 441-4125 ext. 219, 220
Fax. (662) 441-4188
E-mail: deangr@mahidol.ac.th

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
               หลักฐานการสมัครที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร ได้แก่

    • รูปถ่าย 2 ใบ (แนบกับใบสมัคร)
    • เอกสารรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด หากเอกสารรับรองผลการศึกษาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีใบรับรองแนบไปด้วย
    • รายงานผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

      ปริญญาโท

                 – IEFTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ

                 – TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ

                 – TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 480 คะแนนขึ้นไป หรือ

                 – MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 60 คะแนนขึ้นไป

      ปริญญาเอก

                 – IEFTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ

                 – TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

                 – TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222
See more at: http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-requirement.php#sthash.pbCsCDi8.dpuf

ทั้งนี้นักศึกษาสามามารถติดต่อประธานหลักสูตรหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตรของหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา

 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย)
Tel: 02 – 201 – 1483
E-mailjintana.sir@mahidol.ac.th
 • สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ (ผศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่)
Tel: 02 – 800 – 2380 ต่อ 399
E-mailchaniphun.but@mahidol.ac.th
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ)
Tel: 02 – 800 – 2380 ต่อ 416
E-mailnattapol.tng@mahidol.ac.th
 • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ)
Tel: 02 – 800 – 2380 ต่อ 131
E-mailwantanee.krieng@mahidol.ac.th
 • หน่วยบริหารการศึกษา
Tel: 02 – 800 – 2380 ต่อ 424
E-mail: –
Tel: 02 – 800 – 2380 ต่อ 420
E-mail: nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel: 02 – 441 – 4125
E-mailhttp://www.grad.mahidol.ac.th
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344