บริการวิเคราะห์

     สถาบันโภชนาการ เริ่มดำเนินงานบริการวิชาการ เมื่อ พ.ศ.2521 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารโภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการสร้างข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์ในอาหารจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในยุโรปคือ CIVO (Toxicology and Nutrition Institute), TNO, Zeist ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ งานบริการของสถาบันโภชนาการ ให้บริการ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติอาหาร กระทรวงสาธารณสุข จนได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นห้องปฏิบัติการซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อขึ้นทะเบียนได้ ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์อาหารเพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้มากกว่า 25 ชนิด

    • เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้บริการวิเคราะห์และจัดทำฉลากโภชนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยได้ครบทั้งฉบับ
    • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ สถาบันได้ทำการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง สำหรับใช้ในโครงการประเมินสถานภาพความชำนาญในการวิเคราะห์ (Laboratory performance study or proficiency test) ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารอย่างต่อเนื่อง
ระบบการชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์
  • ชำระเช็ค (เช็คของหน่วยงาน) สั่งจ่ายในนาม”สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล”
  • ชำระเป็นเงินสด
** หมายเหตุ   ชำระเป็นเช็ค รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ใน
การออกใบเสร็จและจัดส่งเอกสารมายังงานบริการวิชาการ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
โทร.0-2800-2380 ต่อ 406, 418 โทรสาร 0-2441-9344
 

ผู้สนใจติดต่อ :

งานบริการวิเคราะห์และฝึกอบรม สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 406, 418 หรือ 0-2441-9346
โทรสาร 0-2441-9344
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344