หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสำนักงานสีเขียว

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มีพันธกิจการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้พลังงานและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์สู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น สถาบันจึงมีการดำเนินการเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และลดปริมาณคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ /บุคลากร /นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปริมาณคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่คอยกำกับดูแล/ประชุมวางแผน ออกมาตรการประหยัดพลังงาน และทบทวนเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดปริมาณขยะโดยกิจกรรมแยกขยะรีไซเคิล โครงการเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ โครงการปุ๋ยหมักจากขยะใบไม้ เป็นต้น การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสถาบัน นอกจากนี้ ยังให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาผู้มาเยี่ยมชม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษา  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 12

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มีนโยบายและการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานเพื่อพันธกิจต่างๆของสถาบันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ /บุคลากร /นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ให้ความรู้แก่โรงเรียนในชุมชน เรื่อง การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การคัดแยกขยะ การจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล การเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ นำมารดน้ำพืชผัก เกิดเป็นอาหาร หมุนเวียนมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา / ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

250 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13