หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

ติดตั้งถังดักไขมันในน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออกสู่ท่อน้ำทิ้ง

ที่มาและความสำคัญ :

น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันและน้ำมัน จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดักน้ำมันและไขมันให้แยกตัวออกจากน้ำเสียและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง เป็นการช่วยบำบัดน้ำในขั้นต้นก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของสถาบัน  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

7.30 - 16.30 น. 

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ /ร้านจำหน่ายอาหาร และร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ/ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ของสถาบันโภชนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำที่ปนเปื้อนไขมันจากเศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัย

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ติดตั้งถังดักไขมันและน้ำมัน ไว้ที่ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม โดยต่อท่อน้ำทิ้งให้ผ่านถังดักไขมันก่อนปล่อยออกสู่ท่อภายนอกสถาบัน 

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มาติดต่อ ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ลดไขมันปนเปื้อนในน้ำทิ้ง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

การจัดหาน้ำดื่มฟรีให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อ

ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา และผู้มาติดต่อ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ / บุคลากร / นักศึกษา / ผู้มาติดต่อ / ผู้มาเยือน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยแก่การบริโภค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรและนักศึกษา  

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดหาเครื่องทำน้ำเย็น และน้ำสะอาด ติดตั้งไว้ให้บริการฟรี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มาติดต่อ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษา ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยดี 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสำนักงานสีเขียว

ที่มาและความสำคัญ :

การอนุรักษ์น้ำ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการจึงนำน้ำจากแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของสถาบันอีกด้วย

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทกุวัน

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

นำน้ำจากคลองด้านข้างสถาบันขึ้นมาใช้รดน้ำต้นไม้

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลสวน/ต้นไม้  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

2 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13