หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

ติดตั้งถังดักไขมันในน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยออกสู่ท่อน้ำทิ้ง

ที่มาและความสำคัญ :

น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนไขมันและน้ำมัน จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดักน้ำมันและไขมันให้แยกตัวออกจากน้ำเสียและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง เป็นการช่วยบำบัดน้ำในขั้นต้นก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของสถาบัน  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

7.30 - 16.30 น. 

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ /ร้านจำหน่ายอาหาร และร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ/ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ของสถาบันโภชนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำที่ปนเปื้อนไขมันจากเศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัย

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ติดตั้งถังดักไขมันและน้ำมัน ไว้ที่ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม โดยต่อท่อน้ำทิ้งให้ผ่านถังดักไขมันก่อนปล่อยออกสู่ท่อภายนอกสถาบัน 

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มาติดต่อ ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ลดไขมันปนเปื้อนในน้ำทิ้ง ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

การจัดหาน้ำดื่มฟรีให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อ

ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา และผู้มาติดต่อ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ / บุคลากร / นักศึกษา / ผู้มาติดต่อ / ผู้มาเยือน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยแก่การบริโภค และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรและนักศึกษา  

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดหาเครื่องทำน้ำเย็น และน้ำสะอาด ติดตั้งไว้ให้บริการฟรี

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มาติดต่อ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษา ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยดี 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสำนักงานสีเขียว

ที่มาและความสำคัญ :

การอนุรักษ์น้ำ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการจึงนำน้ำจากแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเรียบร้อยแล้ว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของสถาบันอีกด้วย

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

นำน้ำจากคลองด้านข้างสถาบันขึ้นมาใช้รดน้ำต้นไม้

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลสวน/ต้นไม้  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

2 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/08/2-62.pdf
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ที่มาและความสำคัญ :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า น้ำบริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทในท้องตลาดของประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 30 มีการปนเปื้อนและไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจึงร่วมมือกับองค์การไจก้า (JICA) ประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนให้สถาบันฯ จัดตั้งโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ เมื่อปี 2540 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยทราบปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ อย่างละเอียดในเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสมของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดและจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้ 

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

-

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยทราบปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ อย่างละเอียดในเชิงลึกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำดื่มที่เหมาะสมของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวดและจําหน่ายสู่ท้องตลาด

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

สถาบันโภชนาการ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้ชื่อ “ต้นน้ำ” เพื่อจําหน่ายแก่บุคลากร ภายในวิทยาเขตศาลายาและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ โรงงานน้ำดื่มต้นแบบยังถูกใช้ในการศึกษาวิจัยโรงงานต้นแบบใช้ในการสาธิตเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดเล็กและกลางในประเทศและภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการในงานวิจัยและสาธิตสำหรับการฝึกอบรมผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวด การจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดการฝึกอบรม ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

-

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

บุคลากร ภายในวิทยาเขตศาลายาและชุมชนใกล้เคียง

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

มาตรฐาน GMP

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://inmu2.mahidol.ac.th/dwp
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพและการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

สำนักงานสีเขียว

ที่มาและความสำคัญ :

หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซํ้า การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยโครงการศึกษาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ อันจะทำให้เกิดลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บุคลากรสถาบันโภชนาการ

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3) เพื่อผลักดันให้สถาบันฯ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และลดภาวะโลกร้อน

5) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันได้นําความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้

6) เพื่อส่งเสริมให้สถาบันมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

1. ดูงานด้านพลังงานทดแทน

2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (เจ้าหน้าที่จากวัดไร่ขิง อ. สามพราน)

3. อบรมความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ

4. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส.

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันโภชนาการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

-

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

1) ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันฯ

3) ยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ความสิ้นเปลืองทรัพยากร และพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปของประเทศ และสร้างความยั่งยืนในด้านพลังงานและทรัพยากรเป็นไปตามนโยบายของสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย/รัฐบาล โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถาบันฯ

5). สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถาบันฯ ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งการลดใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะของเสีย

6) ลดต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากรในกาดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ

7) สร้างความยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถาบันโภชนาการ

8) ลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและการทิ้งขยะจาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ต่อเนื่อง

9) บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://www.facebook.com/INMUMahidol/photos/a.770345643063297/4471246032973221/
https://inmu2.mahidol.ac.th/INMUGreen/policy.html/


รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :เป้าหมายที่ 6 การรับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 การรับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย