Good health and Well-being

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

โครงการการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม)

ที่มาและความสำคัญ :

ภาวะการเคี้ยวและกลืนลําบากเป็นปัญหาสําคัญของผู้สูงอายุโดยคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งประเทศ โดยบุคลากรทางการแพทย์แนะนําให้ผู้มีอาการดังกล่าวรับประทานอาหารปรับเนื้อสัมผัส อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับอาหารกลุ่มดังกล่าว 

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยหลายรูปแบบทั้งการสํารวจในผู้สูงอายุ 400 คน การประชุมระดมสมองกับที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบคุณสมบัติของอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบความตรง ความเชื่อมั่นและการนําไปใช้ในคนกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์

วัตถุประสงค์ :

งานวิจัยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสที่ผ่านการตรวจสอบความตรง ความเชื่อมั่นและการนําไปใช้

แหล่งทุนสนับสนุน :

มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผู้ป่วยและประชาชนที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืน, ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ระดับความร่วมมือ :

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นองค์กรนโยบายระดับประเทศ ได้นำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ อาหารสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ผลิตสามารถขออนุญาตนําไประบุประเภทอาหารบนฉลากได้ และสื่อสารกับผู้บริโภคให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับความต้องการจําเพาะของตนเอง อย่างปลอดภัย

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน :https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/06/9846.pdf
รูปภาพประกอบ :
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :2, 17

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

To develop of nutrient profile models for implementing population-based actions to promote healthy diets

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ)

ที่มาและความสำคัญ :

nutrient profiling เป็นวิธีการประเมินปริมาณของสารอาหารในอาหารบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โดยในปี 2016 มีการพัฒนา nutrient profile model สำหรับเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก เพื่อนำมาใช้ในการให้คำแนะนำด้านการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก ในปี 2020 ประเทศสมาชิกต้องการผลักดันให้มีการนำ nutrient profile model มาใช้เป็นระเบียบข้อบังคับในด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ การจัดอาหารในโรงเรียน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทบทวนเอกสาร nutrient profile model เพื่อให้มีความครอบคลุมในการนำมาใช้ในการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยหลายรูปแบบทั้งการสํารวจในผู้สูงอายุ 400 คน การประชุมระดมสมองกับที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์ :

ทำการทบทวนข้อมูล nutrient profile ให้มีความครอบคลุมอาหารแต่ละประเภท และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย

แหล่งทุนสนับสนุน :

World Health Organization

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

ผู้ผลิต ผู้บริโภค

ระดับความร่วมมือ :

ระดับนานาชาติ

ผลลัพท์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

จัดทำเป็นหนังสือเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดระเบียบข้อบังคับในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก สำหรับเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253459/9789290225447-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
รูปภาพประกอบ: -
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :2, 12