Good health and Well-being

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

โครงการการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม)

ที่มาและความสำคัญ :

ภาวะการเคี้ยวและกลืนลําบากเป็นปัญหาสําคัญของผู้สูงอายุโดยคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งประเทศ โดยบุคลากรทางการแพทย์แนะนําให้ผู้มีอาการดังกล่าวรับประทานอาหารปรับเนื้อสัมผัส อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดกฎหมายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับอาหารกลุ่มดังกล่าว 

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยหลายรูปแบบทั้งการสํารวจในผู้สูงอายุ 400 คน การประชุมระดมสมองกับที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การทดสอบคุณสมบัติของอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบความตรง ความเชื่อมั่นและการนําไปใช้ในคนกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์

วัตถุประสงค์ :

งานวิจัยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารปรับเนื้อสัมผัสที่ผ่านการตรวจสอบความตรง ความเชื่อมั่นและการนําไปใช้

แหล่งทุนสนับสนุน :

มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ผู้ป่วยและประชาชนที่มีปัญหาการเคี้ยวกลืน, ภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ระดับความร่วมมือ :

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นองค์กรนโยบายระดับประเทศ ได้นำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ อาหารสําหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ผลิตสามารถขออนุญาตนําไประบุประเภทอาหารบนฉลากได้ และสื่อสารกับผู้บริโภคให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับความต้องการจําเพาะของตนเอง อย่างปลอดภัย

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน :https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/06/9846.pdf
รูปภาพประกอบ :
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :2, 17

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

To develop of nutrient profile models for implementing population-based actions to promote healthy diets

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต และ รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ)

ที่มาและความสำคัญ :

์Nutrient profiling เป็นวิธีการประเมินปริมาณของสารอาหารในอาหารบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โดยในปี 2016 มีการพัฒนา nutrient profile model สำหรับเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก เพื่อนำมาใช้ในการให้คำแนะนำด้านการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก ในปี 2020 ประเทศสมาชิกต้องการผลักดันให้มีการนำ nutrient profile model มาใช้เป็นระเบียบข้อบังคับในด้านอื่นเพิ่มเติม เช่น ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์ การจัดอาหารในโรงเรียน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทบทวนเอกสาร nutrient profile model เพื่อให้มีความครอบคลุมในการนำมาใช้ในการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

งานวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยหลายรูปแบบทั้งการสํารวจในผู้สูงอายุ 400 คน การประชุมระดมสมองกับที่ปรึกษาจากหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์ :

ทำการทบทวนข้อมูล nutrient profile ให้มีความครอบคลุมอาหารแต่ละประเภท และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย

แหล่งทุนสนับสนุน :

World Health Organization

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

ผู้ผลิต ผู้บริโภค

ระดับความร่วมมือ :

ระดับนานาชาติ

ผลลัพท์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

จัดทำเป็นหนังสือเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดระเบียบข้อบังคับในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็ก สำหรับเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253459/9789290225447-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
รูปภาพประกอบ: -
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :2, 12

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

การพัฒนาสูตรอาหาร modular โดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศสำหรับเด็กกลุ่มโรค BRANCHED-CHAIN ORGANIC ACIDURIAS

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ

ที่มาและความสำคัญ :

การรักษาในระยะยาวสำหรับโรคเหตุบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยโรค maple syrup urine disease (MSUD), isovaleric acidemia (IVA), propionic acidemia (PA), และmethylmalonic acidemia (MMA) นั้นจำเป็นต้องควบคุมอาหารให้มีปริมาณพลังงานและโปรตีนที่เพียงพอ ร่วมกับการจำกัดปริมาณกรดอะมิโนที่ก่อให้เกิดสารพิษในแต่ละโรคโดยการใช้อาหารทางการแพทย์ที่ไม่มีกรดอะมิโนดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการรักษาซึ่งอาหารทางการแพทย์เหล่านี้มีราคาสูงมาก ผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาและมีปัญหาด้านเศรษฐานะจะไม่สามารถหาซื้อมาใช้เองได้ จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่แนวคิดที่จะหาผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่สามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในกลุ่มนี้

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

โรงพยาบาลรามาธิบดี

วัตถุประสงค์ :

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโมดูลาร์เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์ที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปี โดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศไทย กระเพาะปลา (Pangasius hypophthalmus) และเมล็ดทานตะวันคั่ว (Helianthus annuus) ถูกเลือกมาใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน

แหล่งทุนสนับสนุน :

-

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

ผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์

ระดับความร่วมมือ :

-

ผลลัพท์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์ในระยะยาวด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองมากขึ้น


Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:

SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน “สุขภาพดี วิถีพอเพียง” ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ที่มาและความสำคัญ :

กิจกรรมร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพื่อร่วมฟื้นฟูและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะหลังภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้พื้นที่เกษตรและพื้นที่สวนครัวรอบบ้านแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้รับความเสียหาย สถาบันโภชนาการ ร่วมกับชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จึงริเริ่มแนวคิดฟื้นฟูและสร้างแหล่งอาหารรอบบ้านด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยชวนให้คนในชุมชนรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพืชผัก ผลไม้ รวมถึงสมุนไพร แบ่งปันคนในชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์และพื้นที่ใกล้เคียงให้นำไปปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารและยาที่หลากหลายและปลอดภัยใกล้บ้าน โดยใช้วิถีการทอดผ้าป่าเพื่อให้เกิดการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าทั้งภายในชุมชน รวมถึงจากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายนอกพื้นที่

แนวคิดและแนวทางการทำงานประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2559 ในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะบนฐานวัฒนธรรมชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ ชุมชนตำบลเหมืองใหม่ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

พ.ศ. 2554 – 2563 

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อร่วมฟื้นฟูและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะ

2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารท้องถิ่น และสร้างวัฒนธรรมการสืบทอดและส่งต่อความมั่นคงทางอาหาร จากรุ่นสู่รุ่น”

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

ผู้ป่วยกลุ่มโรคเหตุบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของกรดอินทรีย์

ระดับความร่วมมือ :

ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพท์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้) :

1) ชนิดและจำนวนพันธุ์พืชผัก ผลไม้ ที่กลายเป็นแหล่งอาหารหลากหลาย มีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัย ในชุมชน

2) วิถีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า และผลผลิตในชุมชน ทำให้ประชาชนมีอาหารหลากหลาย ปลอดภัย

3) ความรู้คุณค่าทางโภชนาการ (มิติวิทยาศาสตร์) ถูกเผยแพร่ให้คนในชุมชนและเพิ่มการรับรู้และความตระหนักของการปลูกและประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย และสุขภาวะทางสังคมที่เกิดจากการแบ่งปันและสนับสนุนระหว่างประชาชนในชุมชน รวมถึงนอกชุมชน


Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:--
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :22

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มวัยเด็กตอนปลาย

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ :

ดร.ปัทมาภรณ์ จุมปา

ทีมวิจัย :

บุคลากรหน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ

ที่มาและความสำคัญ :

ภาวะทุพโภชนาการ (over nutrition) ของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น และอำเภอพุทธมณฑล ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2560 พบปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน สูงสุดในจังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 17.6) เกินจากเป้าหมายของประเทศ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ :

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีหลักคิดมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ และเข้าใจพิษภัยจากการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็มจัดในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานโดยใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสร้างความเชื่อมโยงระหว่างข้อสรุปและหลักฐานที่สนับสนุนข้อสรุปนั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แหล่งทุนสนับสนุน :

-

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และโรงเรียนในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ระดับความร่วมมือ :

-

ผลลัพท์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้) :

นักเรียนกลุ่มทดลองมีระดับความรู้หลังดำเนินโครงการ รวมทั้งแรงจูงใจภายในสูงขึ้นหลังเสร็จสิ้นโครงการ นอกจากนี้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานตามขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร


Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-