หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 10

ที่มาและความสำคัญ :

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย ความเสื่อมโทรมสูญสิ้น จนเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) หรือการพัฒนาที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ (eco-development) มีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดของสังคมโลกในอนาคตต่อๆ ไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

วันที่ 18 มีนาคม 2559 

สถานที่จัดโครงการ :

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดให้บุคลากร และนักศึกษาไปรับการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ป่า และร่วมกันปลูกป่า

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร และนักศึกษา  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

40 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

เป็นข้อมูลประกอบการได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสีเขียว) ระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 9

ที่มาและความสำคัญ :

หลักการหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า คือการสร้างฝายชะลอน้ำ หรือ Check Dam ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง ที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำ โดยปกติมักจะกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ และทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบ 

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

วันที่ 2 เมษายน 2558

สถานที่จัดโครงการ :

บริเวณโรงเรียนบ้านป่าหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน  

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดให้บุคลากรและนักศึกษาไปร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร และนักศึกษา 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

40 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

เป็นข้อมูลประกอบการได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสีเขียว) ระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการสถาบันโภชนาการร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 8

ที่มาและความสำคัญ :

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดการทำลาย ความเสื่อมโทรมสูญสิ้น จนเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลก มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) หรือการพัฒนาที่คำนึงถึงระบบนิเวศน์ (eco-development) มีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดของสังคมโลกในอนาคตต่อๆ ไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สถานที่จัดโครงการ :

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน  

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดให้บุคลากรและนักศึกษาไปร่วมกันปลูกป่า

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร และนักศึกษา  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

40 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

เป็นข้อมูลประกอบการได้รับรางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสีเขียว) ระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPRel

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการมีพันธกิจ การสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งก่อให้เกิดขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้งของเสียจากห้องปฏิบัติการ สถาบันจึงมีนโยบายในการกำจัดขยะและของเสียอันตรายเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่มาติดต่อ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทกุวัน

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ /บุคลากร /นักศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการลดขยะอันตรายและของเสียอันตราย และการกำจัดขยะเหล่านี้ ไม่ให้เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

มีนโยบายและการดำเนินการกำจัดขยะทั่วไป และส่งกำจัดขยะ/ของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มาติดต่อ  

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2560, 2561, 2562

รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบตามมาตรฐาน ESPRel

รางวัลสถาบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญทอง จากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3, 13