หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

ปรับปรุงลิฟท์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อรองรับสำหรับผู้พิการ ที่จะเข้ามาศึกษา มาปฏิบัติงาน หรือ มาติดต่อที่สถาบันโภชนาการ ได้รับความสะดวก  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ / ผู้พิการ ทั้งบุคลากร /นักศึกษา / ผู้มาติดต่อ / ผู้มาเยือน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ ที่มีความพิการ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก 

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ปรับปรุงลิฟท์ให้มีปุ่มกดที่มีอักษรเบล และมีระบบเสียงพูดสำหรับผู้พิการทางตา  และ โดยให้ปุ่มกดอยู่ในระดับต่ำเพื่อสะดวกแก่ผู้ที่นั่ง wheel chair  

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา ผู้มาติดต่อ ที่เป็นผู้พิการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

20 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ผู้พิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-