Responsible-consumption-and-production

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

โครงการเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ

ที่มาและความสำคัญ :

ลดปริมาณขยะเน่าเสียแก่สิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการขยะอาหารให้เกิดประโยชน์ 

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

เริ่มโครงการปี 2559

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ :

ลดปริมาณขยะ เกิดเป็นห่วงโซ่อาหาร และลดก๊าซเรือนกระจก 

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ขยะอาหารในสถาบันจะถูกนำมาหมักตามกระบวนการย่อยโดยจุลินทรีย์ ได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

1. น้ำหมักชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ทางการเกษตร ล้างท่อ ล้างห้องน้ำ ฯลฯ

2. เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษา จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13