หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

เปิดให้บริการห้องสมุดสำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ที่ผลิตผลงานวิชาการและเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป จึงมีห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเอกสารอ้างอิงสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของม.มหิดล และประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน เวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ บุคลากร /นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเอกสารอ้างอิง ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดให้มีหนังสือ ตำรา และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในห้องสมุดของสถาบันโภชนาการ และเปิดให้บริการยืม-คืน แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

ประมาณ 300 คน/ปี

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้เผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

พื้นที่สีเขียวสำหรับบุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามร่มรื่น  สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน เวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

พื้นที่สีเขียวรอบสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ บุคลากร /นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นสถานศึกษาน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

ประมาณ 200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

สถาบันได้รับรางวัลสถาบันสีเขียวระดับเหรียญทองจากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13