หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

เปิดให้บริการห้องสมุดสำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ที่ผลิตผลงานวิชาการและเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป จึงมีห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเอกสารอ้างอิงสำหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของม.มหิดล และประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน เวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

อาคารสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ บุคลากร /นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และเอกสารอ้างอิง ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

จัดให้มีหนังสือ ตำรา และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในห้องสมุดของสถาบันโภชนาการ และเปิดให้บริการยืม-คืน แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

ประมาณ 300 คน/ปี

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

ได้เผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

พื้นที่สีเขียวสำหรับบุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

ที่มาและความสำคัญ :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามร่มรื่น  สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ทุกวัน เวลาราชการ

สถานที่จัดโครงการ :

พื้นที่สีเขียวรอบสถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ บุคลากร /นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เป็นสถานศึกษาน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

ประมาณ 200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

สถาบันได้รับรางวัลสถาบันสีเขียวระดับเหรียญทองจากนายกรัฐมนตรี

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :13

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

สำนักงานสีเขียว

ที่มาและความสำคัญ :

หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน เน้นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซํ้า การนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยโครงการศึกษาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้า และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ อันจะทำให้เกิดลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถานที่จัดโครงการ :

สถาบันโภชนาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

บุคลากรสถาบันโภชนาการ

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3) เพื่อผลักดันให้สถาบันฯ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และลดภาวะโลกร้อน

5) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันได้นําความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้

6) เพื่อส่งเสริมให้สถาบันมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

1. ดูงานด้านพลังงานทดแทน

2. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (เจ้าหน้าที่จากวัดไร่ขิง อ. สามพราน)

3. อบรมความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ

4. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส.

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันโภชนาการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

-

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

1) ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

2) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาในสถาบันฯ

3) ยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ความสิ้นเปลืองทรัพยากร และพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปของประเทศ และสร้างความยั่งยืนในด้านพลังงานและทรัพยากรเป็นไปตามนโยบายของสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย/รัฐบาล โดยใช้การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถาบันฯ

5). สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สถาบันฯ ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ทั้งการลดใช้พลังงาน การลดปริมาณขยะของเสีย

6) ลดต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากรในกาดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ

7) สร้างความยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถาบันโภชนาการ

8) ลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและการทิ้งขยะจาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ต่อเนื่อง

9) บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:https://www.facebook.com/INMUMahidol/photos/a.770345643063297/4471246032973221/
https://inmu2.mahidol.ac.th/INMUGreen/policy.html/


รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :เป้าหมายที่ 6 การรับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 7 การรับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย