หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสวัสดิการ

ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่ไม่แพง สถาบันจึงจัดให้มีร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสวัสดิการขึ้นในพื้นที่ของสถาบันโภชนาการ  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

7.30 - 14.30 น. 

สถานที่จัดโครงการ :

ร้านจำหน่ายอาหาร สถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ/ผู้เช่าพื้นที่สถาบันในการจำหน่ายอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล มีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่ไม่แพง

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ให้ภาคเอกชนมาเช่าพื้นที่ร้านค้า เพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหาร มีการทำสัญญาภายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการสวัสดิการสถาบัน โดยมีการประเมินคุณภาพ ราคา สุขาภิบาล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มาติดต่อ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษา ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยดี 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

การเผยแพร่ความรู้การวิจัยด้านโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางการ์ดเกมส์การศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ :

จากการสำรวจพันธ์เห็ดในพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบรูณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และปริมาณเห็ดที่เก็บได้ในแต่ลปีมีปริมาณมาก ซึ่งพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนดงใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง แต่เนื่องจากคนในชุมชนชาดการควบคุม และความรู้ จึงมีผลต่อการสูญเสียของเชื้อพันธ์เห็ด และการทำลายสภาพป่า ดังนั้น การให้ความรู้แก่ประชาชน นาจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ จัดทำการ์ดเกมส์ (MUsho) ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดเห็ด สร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

แหล่งทุนสนับสนุน :

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)      

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

-

ระดับความร่วมมือ :

-

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของ ชุมชน เรื่อง เห็ด แก่เยาวชนในโรงเรียนมัธยในจังหวัดอำนาจเจริญ

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการอาหารเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อ การบริโภคอาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม (กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม)

ที่มาและความสำคัญ :

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มักจะมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทั้งปัญหาการขาดสารอาหารและปัญหาโภชนาการเกิน สาเหตุสำคัญของปัญหา คือการบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน โรงเรียนจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงอุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาล ในขณะที่รอบโรงเรียนมักพบร้านขายอาหารประเภทที่มีไขมันและน้ำตาลสูงในเขตเมืองทั่วประเทศ ภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทาง และมาตรการการจัดบริการอาหาร และการควบคุมอาหารที่มีรสหวาน มันและเค็มสูง ร่วมกับกิจกรรมทางกาย ในโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 354 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนเกือบทั้งหมดมีการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน โดยอาหารที่จำหน่ายแพร่หลายมากที่สุดเป็นอาหารรส หวาน มัน เค็ม ได้แก่น้ำหวาน อาหารทอด และขนมกรุบกรอบ สะท้อนถึงการจัดหรือจำหน่ายอาหารที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนยังคงอยู่การกำหนดนโยบาย ระเบียบ มาตรการ ข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน การให้ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ประกอบการ แม่ครัว ผู้ปกครอง และชุมชน รวมถึงศักยภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เนื่องจาก ปัญหาโรคอ้วนที่เกี่ยวข้องหลายมิติทั้งมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ดังนั้น การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกันจึงน่าจะมีนโยบาย มาตรการและการปฏิบัติติที่แตกต่างกัน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เด็กนักเรียนยังคงมีปัญหาน้ำหนักเกินมาตรฐานและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มัน เค็ม ทั้งที่มีตัวชี้วัดหรือมาตรการควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวัน การจัดหรือจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มัน เค็มให้แก่นักเรียนแสดงถึงการดำเนินงานที่อาจไม่ต่อเนื่อง นักเรียนไม่มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ รวมไปถึงปัจจัยส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาที่อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นการดำเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงมีทั้งนโยบาย แนวทางและการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่เป็นโอกาส ขณะเดียวกัน อาจมีข้อจำกัดหรือความท้าทายบางประการที่ทำให้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนยังคงเป็นโรคระบาดในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ทราบรูปแบบการจัดการอาหารที่มีไขมันสูงที่มีการดำเนินงานทั้งในโรงเรียน รอบรั้วโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน การศึกษาครั้งนี้ จึงทำการศึกษาทั้งสถานการณ์การบริโภคอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา และรูปแบบการจัดการอาหารที่มีไขมันสูงในกรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์ :

1. ศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา

2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงของเด็กวัยเรียนระดับประถมศึกษา

3. ศึกษารูปแบบการจัดการอาหารที่มีไขมันสูงของเด็กในโรงเรียน รอบรั้วโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

1 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ :

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษาเป้าหมายในจังหวัดนครปฐม จำนวน 9 แห่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

ศูนย์อนามัย ที่ 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นครปฐม

แหล่งทุน :

สสส.

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

1) ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา

2) ครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหาร สุขภาพอนามัย

3) แม่ครัว แม่ค้าในโรงเรียน/นอกโรงเรียน

4) คณะกรรมการสถานศึกษา/ คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

5) ผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียนระดับประถมศึกษา

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

1,006 คน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

1) นักเรียนในวัยเรียนระดับประถมศึกษา

2) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน จ.นครปฐม

3) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นครปฐม

ระดับความร่วมมือ :

-

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

รูปแบบการจัดการอาหารที่มีไขมันสูงของเด็กในโรงเรียน รอบรั้วโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย