หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ :

ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสวัสดิการ

ที่มาและความสำคัญ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่ไม่แพง สถาบันจึงจัดให้มีร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสวัสดิการขึ้นในพื้นที่ของสถาบันโภชนาการ  

ช่วงเวลาที่จัดโครงการ :

7.30 - 14.30 น. 

สถานที่จัดโครงการ :

ร้านจำหน่ายอาหาร สถาบันโภชนาการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

สถาบันโภชนาการ/ผู้เช่าพื้นที่สถาบันในการจำหน่ายอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล มีคุณค่าทางโภชนาการ ในราคาที่ไม่แพง

รูปแบบการดำเนินโครงการ :

ให้ภาคเอกชนมาเช่าพื้นที่ร้านค้า เพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหาร มีการทำสัญญาภายใต้ระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการสวัสดิการสถาบัน โดยมีการประเมินคุณภาพ ราคา สุขาภิบาล ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มาติดต่อ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ :

200 คน

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากโครงการ :

บุคลากรและนักศึกษา ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยดี 

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :3

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่องานวิจัย :

การเผยแพร่ความรู้การวิจัยด้านโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านทางการ์ดเกมส์การศึกษา 

คณะ/สาขาวิชา :

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ :

จากการสำรวจพันธ์เห็ดในพื้นที่ป่าชุมชนดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ พบว่าสภาพป่ามีความอุดมสมบรูณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด และปริมาณเห็ดที่เก็บได้ในแต่ลปีมีปริมาณมาก ซึ่งพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนดงใหญ่ และชุมชนใกล้เคียง แต่เนื่องจากคนในชุมชนชาดการควบคุม และความรู้ จึงมีผลต่อการสูญเสียของเชื้อพันธ์เห็ด และการทำลายสภาพป่า ดังนั้น การให้ความรู้แก่ประชาชน นาจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา :

จังหวัดอำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในด้านการนำไปใช้ประโยชน์ จัดทำการ์ดเกมส์ (MUsho) ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดเห็ด สร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

แหล่งทุนสนับสนุน :

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)      

หน่วยงานที่ร่วมมือ :

-

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

-

ระดับความร่วมมือ :

-

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

(ระบุวันที่มีการนำไปใช้):

มีการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของ ชุมชน เรื่อง เห็ด แก่เยาวชนในโรงเรียนมัธยในจังหวัดอำนาจเจริญ

Web link อ้างอิงการดำเนินงาน:-
รูปภาพประกอบ:
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ :-