“เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยภายใต้แผนงาน RAINS for Thailand Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2565”

“เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงาน RAINS for Thailand Food Valley
 ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2565″
เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตร
ภายในประเทศ พัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นไปตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในโปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ