เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครทุน
1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์
     ประจำปีงบประมาณ 2563

2. แบบข้อเสนอโครงการ
3. หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ
4. หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา Food Valley
5. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
6. คู่มือผู้ได้รับทุน (สวก.) 2563