การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” New Normal Fighting COVID-19 with Food and Nutrition วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 : Virtual Conference

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual Conference
เนื้อหาที่น่าสนใจ
• โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการ
• วิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการ
• โภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน
• การจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่
• โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร ?
• โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19
• โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19
• ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย
• การบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?
• อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่
• งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/Program.php
สนใจลงทะเบียน สอบถามอัตราค่าลงทะเบียน หรือคำถามอื่นๆ ติดต่อ tcn.conference@gmail.com