สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563