สัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563