เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563

ผู้บริหารสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน พร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563