ความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Banyan Project – โดยความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ ได้ร่วมกันเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านต้นสุข สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563