กิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563 ได้แก่ นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน์ หน่วยโภชนาการชุมชน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563