คณะกรรมการประจำสถาบัน

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ กรรมการ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ กรรมการ
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล กรรมการ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย กรรมการ
  8. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ กรรมการ
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ดุลยพร ตราชูธรรม กรรมการ
  10. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ กรรมการ
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ กรรมการ
  12. ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ กรรมการ
  13. นางสาวภัสพร บุญศิริ กรรมการและเลขานุการ
       
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344