บุคลากร

หน่วยจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

นักวิทยาศาสตร์

20190813163629_Pawinee

 

ภาวิณี จาดเกิด
Email : pawinee.jad@mahidol.ac.th

20190819131152_Wasinee

 

วาสินี จงจิตสิน
Email : wasinee.jon@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

kanyawee whanmek

 

กัญญาวี หวานเมฆ
Email : kanyawee.wha@mahidol.ac.th

20190819101004_Angkalsiri

 

อังคารศิริ ดีอ่วม
Email : angkansiri.dee@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

20190813153046_kallaya

 

กัลยา สมฤทธิ์
Email : kullaya.thi@mahidol.ac.th

39.Chaleaw

 

เฉลียว ตันแก้ว
Email : chaliew.tan@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344