บุคลากร

หน่วยมนุษยโภชนาการ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

8.Waraporn

 

ดร.วราภรณ์ มลิลาศPh.D. (Cogno-Mechatronics Engineering)
Email : waraporn.mas@mahidol.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

Nilesh

 

Dr.Nilesh Prakash Nirmal, Ph.D. (Food Science and Technology)
Email : nilesh.nir@mahidol.ac.th

นักวิจัย

นักปฏิบัติการวิจัย

ผู้ช่วยอาจารย์

Thanit

 

ฐนิต วินิจจะกูล, M.Sc. (Nutrition and Integrative Physiology)
Email : thanit.vin@mahidol.ac.th

10.Pradtana

 

ปรารถนา ตปนีย์, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
Email : pradtana.tap@mahidol.ac.th

13.Lukkamol

 

ลักษณ์กมล ปราบกรี, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
Email : lukkamol.pra@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

31.Karaked

 

การะเกด ทองดอนโพธิ์
Email : karaked.ton@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344