บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณ

1.Maliwan

 

มะลิวรรณ ธารีสุวรรณ
Email : maliwan.tha@mahidol.ac.th

9.Urai

 

อุไรวรรณ แจ้งกลิ่น
Email : uraiwan.chn@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

3.Prissana

 

ปริศนา ชาวกงจักร์
Email : prissana.cha@mahidol.ac.th

6.Sartsanapong

 

ศาสนพงษ์ คงโสม
Email : sartsanapong.kon@mahidol.ac.th

8.Sudurat

 

สุดารัตน์ เชื้อพรหม
Email : sudarat.cha@mahidol.ac.th

หน่วยทรัพยากรบุคคล

5.Rutai

 

ฤทัย สันทัดวัฒนา
Email : rutai.san@mahidol.ac.th

7.Sunee

 

สุนีย์ ทันพิสิทธิ์
Email : sunee.thn@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

4.Petchara

 

เพชรา เทพลิบ
Email : petchara.the@mahidol.ac.th

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344