บุคลากรสายสนับสนุน

งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

หน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์

Kallaya1

 

กัลยา ศรีจันทร์
Email : kullaya.sri@mahidol.ac.th

1102001783938

 

กัลยรัชต์ คงอยู่
Email : kanrayarat.kon@mahidol.ac.th

3800100043973

 

ชลธร เหมทานนท์
Email : choladhorn.hem@mahidol.ac.th

lsaya

 

อิษยา วิธูบรรเจิด
Email : isaya.aun@mahidol.ac.th

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Model_62

 

ไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
Email : paiwan.dee@mahidol.ac.th

3110100465696

 

อำนาจ สมใจ
Email : amnat.som@mahidol.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344