บุคลากรสายสนับสนุน

งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย

หน่วยบริหารการศึกษา

4.Nipapun

 

นิภาพรรณ ศรแก้ว
Emailnipaphan.sor@mahidol.ac.th

3.Nantouchaporn

 

นันทัชพร คงอำนาจ
Emailnantouchaporn.kon@mahidol.ac.th

1.Rapeepan

 

รพีพรรณ ธรรมจง
Emailrapeepan.dha@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

2.Donnapa

 

ดลนภา นวมเพ็ชร์
Emaildonnapa.klo@mahidol.ac.th

Apapat Dilogpakorn

 

อาภาภัทร ดิลกภากรณ์
Email : apapat.dil@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารการวิจัย

Nichapa

 

ณิชาภา กรศักยา
Emailnichapha.kor@mahidol.ac.th

Sunsanee

 

ศันสนีย์ มะลิอ่อง
Emailsunsanee.mal@mahidol.ac.th

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

Patsaporn

 

ภัสพร บุญศิริ
Email : patsaporn.bun@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344