หน่วยบริการวิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นักปฏิบัติการวิจัย

26.Jantima

 

จันทิมา โพธิ , M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
Email : juntima.pho@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

Numphung

 

น้ำผึ้ง รุ่งเรือง, M.Sc. (Food and Nutrition for Development)
Email : numphung.run@mahidol.ac.th

 

Niramol

 

นิรมล ม่วงประชา
Email : niramol.mua@mahidol.ac.th

โรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตอาหารเพื่อโภชนาการ

42.Somsak

 

สมศักดิ์ เมฆเกลื่อน
Email : somsak.mel@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344