ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
aikkarach.ket@mahidol.ac.th
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344