ลิขสิทธิ์

ชื่อรายการ
ผู้สร้างสรรค์
วันที่ออกให้
ทะเบียนข้อมูล
เลขที่
ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch)สุปิยา เจริญศิริวัฒน์, พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ, ปารุสก์ บุญพร, อาภัททา ปี่ทอง, จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี, อุไรพร จิตต์แจ้ง, อรพินท์ บรรจง, พัศมัย เอกก้านตรง, กมลนิตย์ ปีมณี22 ก.พ. 2564
ว1.009016
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด "อันตรายในอาหาร"เวณิกา เบ็ญจพงษ์,
วีรยา การพานิช,
ประภา คงปัญญา,
จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล
25 ธ.ค. 2562
ว1. 8355
เกมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ตะลุยแดนอาหาร"เวณิกา เบ็ญจพงษ์,
อาณดี นิติธรรมยง,
วีรยา การพานิช,
ประภา คงปัญญา,
จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล
25 ธ.ค. 2562
ว1. 8356
บัวบานใบดร.ดาลัด ศิริวัน,
อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
15 ต.ค. 2562
ศ1. 49094
MUKUอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์,
ณัฐิรา อ่อนน้อม,
ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล,
ดร. ดาลัด ศิริวัน
7 ต.ค. 2562
ศ1.49003
คู่มือการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0 ฉบับปรับปรุงพรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
21 ส.ค. 2562
ว. 42617
โปรแกรม INMU-DailymenuPlan (iDP) applicationพรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562
ว1. 8111
โปรแกรม INMUCAL Training Onlineพรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562
ว1. 8112
โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562
ว1. 8113
การจัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องอาหารหวานมันเค็มเพื่อการอบรมพรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์,
พัชรี มั่นคง,
กันตนิจญ์ ชำมริ,
อำนาจ สมใจ,
จรณะ ทรัพย์สุวรรณ
4 ก.ค. 2562
ว1. 8110
โปรแกรม INMU-DatabaseComplier (iDC)พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ
4 ก.ค. 2562
ว1. 8114
MUsho Card Gameอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์,
ณัฐิรา อ่อนน้อม,
สมศรี เจริญเกียรติกุล,
วรางคณา ศรีจำนงค์,
ภรัณยา ธิยะใจ
4 ก.ค. 2562
ว. 42545
MUshoอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์,
ณัฐิรา อ่อนน้อม,
สมศรี เจริญเกียรติกุล
11 ก.ย. 2561
ศ1. 46653
บทเรียนออนไลน์ การจัดฐานอาหารหวานมันเค็มสืบพงษ์ กอวชิรพันธ์,
พรรณี พรประชานุวัฒน์,
พัศมัย เอกก้านตรง,
อำนาจ สมใจ,
จรณะ ทรัพย์สุวรรณ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
28 พ.ค. 2561
ว1. 7238
โปรแกรม INMU-DailymenuPlan (iDP) online ระบบวางแผนการจัดสำรับอาหารรายวันพรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
15 พ.ค. 2561
ว1. 7218
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU-MenuDevelopmentพรรณี พรประชานุวัฒน์,
อุไรพร จิตต์แจ้ง
15 ธ.ค. 2559
ว1.6157
เพลง ห้าอัศวินผู้พิทักษ์สมโชค คุณสนอง28 พ.ย. 2556
ส.10179
เพลง ปลูกผักปลูกรักสมโชค คุณสนอง28 พ.ย. 2556
ส.10178
เพลง ขอบคุณผักแสนดีสมโชค คุณสนอง28 พ.ย. 2556
ส.10177
เพลง กินเล่นๆแต่อ้วนจริงๆสมโชค คุณสนอง28 พ.ย. 2556
ว1.4803
INMUCAL-Nutrients V.3อรพินท์ บรรจง และคณะ2 ต.ค. 2556
ว1.4803
INMU-RecipeDatabase Programอรพินท์ บรรจง และคณะ2 ต.ค. 2556
ว1.4801
เพลง ขอบคุณผักแสนดีสมโชค คุณสนอง และคณะ23 ส.ค. 2555
ด.163375
CD เพลงปลูกผักปลูกรักสมโชค คุณสนอง และคณะ23 ส.ค. 2555
ด.163374
เพลง กินเล่นๆแต่อ้วนจริงๆสมโชค คุณสนอง และคณะ23 ส.ค. 2555
ด.163373
CD ห้าอัศวินผู้พิทักษ์สมโชค คุณสนอง และคณะ23 ส.ค. 2555
ด.163372
หนังสือ นิทานเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกินที่ดี
ของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน เรื่อง ดึกดึ๋ย ค้นหาความลับ
สมโชค คุณสนอง และคณะ21 ส.ค. 2555
ว.29191
โปรแกรม INMU-DaycareLunch Programอุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ29 พ.ค. 2555
ว1.4349
INMU-DailyMenuPlan Programอุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ9 มี.ค. 2554
ว1.3962
INMU-MenuPlan Programผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551
ว1.2784
INMU-Schoo Lunch Programผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551
ว1.2786
INMU-RecipeCal Programผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551
ว1.2786
โปรแกรมข้อมูลคุ้มครองเด็กแห่งชาติมิสเตอร์ จอร์จ เอ แอ็ตติกจ์
นายอำนาจ สมใจ
20 มี.ค. 2551
ว1.2763
ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก CPMIS (Child Protection Monitoring System)มิสเตอร์ จอร์จ เอ แอ็ตติกจ์
นายอำนาจ สมใจ
น.ส.กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์
8 พ.ย. 2550
ว1.2612
โปรแกรม "INMUCAL-Nutrients"ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล และคณะ27 มิ.ย. 2550
ว1.2548
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ
(INMU-NutriStat)
ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
ผศ. นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
นายอำนาจ สมใจ
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
27 ก.พ.2549
ว1.2037
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ
(INMU-ThaiGrowth)
ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
นายอำนาจ สมใจ
27 ก.พ.2549
ว1.2036
ถั่วเหลืองมีดีอย่างไร 2รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
รศ. ประภาศรี ภูวเสถียร
27 ก.พ.2549
ว.6574
อาหารกับเบาหวาน 1ผศ. วันทนีย์ เกรียงสินยศ28 พ.ย. 2548
ว.5824
หยิบเนื้อถั่วเหลืองมาทำอาหารนางพัศมัย เอกก้านตรง
น.ส.โสภา ธมโชติพงศ์
นายสมโชค คุณสนอง
24 พ.ย. 2548
ว.5791
คู่มือการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมรศ. ประภาศรี ภูวเสถียร
นางอรพินท์ บรรจง
น.ส.จิราภรณ์ สิริสัณห์
รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
นายสมโชค คุณสนอง
24 พ.ย. 2548
ว.5793

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344