นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

          ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงโซเดียมต่ำ, น้ำตาลต่ำ, และพลังงานต่ำ และผลิตภัณฑ์กะทิปรับสัดส่วนกรดไขมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สถาบันโภชนาการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้สามารถกินอาหารได้ใกล้เคียงหรือเหมือนคนปกติทั่วไป ขณะนี้วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
 •  เครื่องวัดส่วนสูงแบบประกอบได้ + กระเป๋า
  • (สินค้าหมด)
 •  ผลิตภัณฑ์โซเดียมต่ำ
  • น้ำปลา
  • น้ำมันหอย
  • ซีอิ๊ว
  • เกลือ
 •  ผลิตภัณฑ์โซเดียมและน้ำตาลต่ำ
  • ซอสพริก
  • บ๊วยเจีย
  • ซอสมะเขือเทศ
  • น้ำจิ้มไก่
 •  ผลิตภัณฑ์พลังงานต่ำ
  • สารให้ความหวาน
 •  ผลิตภัณฑ์ปรับสัดส่วนกรดไขมัน
  • กะทิธัญพืช
  • น้ำมันปรับสัดส่วนกรดไขมัน
  • เนย

         
          สถาบันโภชนาการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารอาหาร เพื่อป้องกันปัญหาโรคขาดจุลโภชนาการ ด้วยการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ซึ่งขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ ภายใต้ชื่อ “มาม่า” น้ำปลาเสริมเหล็กและไอโอดีน ภายใต้ชื่อ เทสโก้ คาร์ฟู สามแม่ครัว ชัยฉลอม และเสม็ด
 • น้ำปลาเสริมเหล็กและไอโอดีน
 •  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ

 

 สูตรน้ำมันพืชสำหรับทอดกรอบและกรรมวิธีการผลิต

ผู้สร้่างสรรค์                รศ. วิสิฐ จะวะสิต
                                      ปรียา หมาดหลู
อนุสิทธิบัตรเลขที่         4266
วันที่ออกให้                   10 มิถุนายน 2551

 

 มาร์การีนและกรรมวิธีผลิต

ผู้สร้่างสรรค์                รศ. วิสิฐ จะวะสิต
                                      ปรียา หมาดหลู
อนุสิทธิบัตรเลขที่         4267
วันที่ออกให้                   10 มิถุนายน 2551

 

 โปรแกรมข้อมูลคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

ผู้สร้างสรรค์          Mr. George A. Attig และ อำนาจ สมใจ

ลักษณะงาน         วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

     เป็นโปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลของเด็กอายุตั้งแต่ 0-17 ปี เพื่อนำมาวิเคราะห์หาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงจากตัวชี้วัดของการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อหาสาเหตุและวิธีการป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในระดับบุคคล สามารถรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัดและระดับชาติในอนาคต

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว1.2763

 

 InmuSchoolLunch Program

ผู้สร้างสรรค์           ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง และอรพินท์ บรรจง

ลักษณะงาน          วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

      เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย สำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินคุณภาพอาหารที่จัดบริการด้วยตนเอง โดยปริมาณคุณค่าสารอาหารแสดงเป็นระบบคะแนนคุณภาพอาหาร เทียบกับเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เข้าใจง่าย สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่นักวิชาการด้านอาหารหรือโภชนาการ ให้สามารถวางแผนรายการหรือสำรับอาหาร ที่ได้มาตรฐานความต้องการสารอาหารของเด็กแต่ละระดับ ไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน  โดยมีการแสดงผลรายงานของปริมาณวัตถุดิบอาหาร งบประมาณค่าวัตถุดิบอาหาร และคะแนนคุณภาพอาหารตามจำนวนเด็กที่รับบริการ ข้อมูลจากรายงานนี้ สามารถใช้ในการตัดสินใจกำหนดเมนูหมุนเวียน และวางแผนการจัดบริการอาหาร ให้เหมาะสมกับงบประมาณ และวัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว1.2785

 ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก CPMIS (Child Protection Monitoring System) :

โปรแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้สร้างสรรค์          Mr. George A. Attig

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    อำนาจ สมใจ

                             กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์
ลักษณะงาน         วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

     เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการระบุเด็ก ที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ  หรือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงจากตัวชี้วัดของการเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็กในชุมชน  เพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก  โดยการเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 0 – 17 ปี

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว1.2612

 

 INMUCAL-Nutrients

ผู้สร้างสรรค์          ชญานิษฐ์   วานิจจะกูล

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    อรพินท์ บรรจง

                             ผศ. อุไรพร  จิตต์แจ้ง
ลักษณะงาน         วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

      เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้คำนวณคุณค่า และปริมาณของสารอาหาร ที่บุคคลได้รับจากการรับประทานอาหารใน 1 วันหรือมากกว่า โดยคำนวณจากปริมาณ หรือน้ำหนักของอาหารที่รับประทานได้ ไปเป็นคุณค่าทางสารอาหารกว่า 25 ชนิด  และเปรียบเทียบเป็นร้อยละของความต้องการสารอาหารประจำวันของคนไทย ตามเพศ และวัย

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว1.2548

 

 โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (INMU-NutriStat)

ผู้สร้างสรรค์          ผศ. อุไรพร   จิตต์แจ้ง

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    ผศ. นิภา   โรจน์รุ่งวศินกุล

                             อำนาจ สมใจ
ลักษณะงาน         วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

      เป็นโปรแกรมสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย  ใช้แปลงข้อมูลการชั่งน้ำหนัก  และวัดส่วนสูงของเด็กไทยอายุ 0-19 ปี ให้เป็นค่าเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง  ซึ่งพร้อมจะนำไปประมวลผลภาวะโภชนาการและคำนวณค่าทางสถิติต่างๆ 

ทะเบียนข้อมูลเลขที่   ว1.2037

 

 โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (INMU-ThaiGrowth)

ผู้สร้างสรรค์          ผศ.อุไรพร   จิตต์แจ้ง

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    วันเพ็ญ  วิมลพีรพัฒนา

                             อำนาจ สมใจ
ลักษณะงาน         วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดงาน

     เป็นโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป นำไปใช้ในการแปลผล และประมวลผลภาวะโภชนาการเด็กไทยอายุ 0-19 ปี สามารถให้ผลลัพธ์เป็นค่าภาวะโภชนาการของน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว1.2036

 หนังสือถั่วเหลืองมีดีอย่างไร

ผู้สร้างสรรค์          รศ. ประไพศรี    ศิริจักรวาล

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    รศ. ประภาศรี    ภูวเสถียร

ลักษณะงาน         วรรณกรรม หนังสือ

รายละเอียดงาน

     เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบคุณประโยชน์ของถั่วเหลือง  และรู้จักเลือกรับประทานอาหาร  โดยภายในเล่มประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง ดังนี้ อาหารกับตัวเรา, โภชนาการถูกวิธีช่วงเทศกาลเจ, สุขภาพดี…คุณเองเป็นผู้กำหนด, กินเท่าไหร่ถึงจะพอดี, ถั่วเมล็ดแห้ง…แหล่งของโปรตีนจากพืช,
ถั่วเมล็ดแห้ง…นอกจากมีโปรตีนสูงมีอะไรดีกว่าเนื้อสัตว์บ้าง,
ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ เราควรบริโภคมากน้อยแค่ไหน, วิธีการปรุงอาหารจากถั่วให้คงคุณค่าทางอาหารให้มากที่สุด, นมถั่วเหลือง, ถั่วเหลืองกับการต้านโรคกระดูกพรุน, ถั่วเหลืองกับทางเลือกของคนเบาหวาน, ถั่วเหลืองกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด, ถั่วเหลืองกับการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง, ถั่วเหลืองกับสุขภาพหญิงวัยทอง และถั่วเหลืองอาหารสำหรับครอบครัว

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว.6547

 

 หนังสืออาหารกับเบาหวาน

ผู้สร้างสรรค์          ผศ. วันทนีย์  เกรียงสินยศ

ลักษณะงาน         วรรณกรรม หนังสือ

ลิขสิทธิ์ร่วม          บริษัทโรชไดแอกโนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน

     เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหาร และภาวะเบาหวาน  สำหรับสาธารณชน โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน การควบคุมอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้เป็นเบาหวาน  วิธีดูว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่  สิ่งที่ผู้เป็นเบาหวานควรปฏิบัติ/หลีกเลี่ยง  วิธีปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน  และเมื่อไปงานเลี้ยง รวมทั้งเมนูอาหารแนะนำ  โดยมีรายละเอียดของเครื่องปรุง วิธีทำ และคุณค่าทางโภชนาการของแต่ละเมนู

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว.5824

 

 คู่มือการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม

ผู้สร้างสรรค์          รศ. ประภาศรี ภูวเสถียร

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    อรพินท์ บรรจง

                             จิราภรณ์ สิริสัณห์
                             รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
                             สมโชค คุณสนอง
ลักษณะงาน         วรรณกรรม หนังสือ

รายละเอียดงาน

     เป็นการจัดทำหนังสือเผยแพร่วิธีการทำนมถั่วเหลือง เสริมแคลเซียม ให้แพร่หลาย และใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม การทำนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง บทบาทของแคลเซียมต่อสุขภาพ และรายละเอียดการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว.5793

 

 หนังสือหยิบเนื้อถั่วเหลืองมาทำอาหาร

ผู้สร้างสรรค์          พัศมัย   เอกก้านตรง

ผู้สร้่างสรรค์ร่วม    โสภา   ธมโชติพงศ์

                             สมโชค  คุณสนอง
ลักษณะงาน         วรรณกรรม หนังสือ

รายละเอียดงาน

     เป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเนื้อถั่วเหลือง ที่เหลือจากการทำน้ำนมถั่วเหลืองมาทำอาหาร  ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารว่าง  ในหนังสือจะมีรายละเอียดของส่วนผสม วิธีการทำ และปริมาณสารอาหารของอาหารแต่ละชนิด

ทะเบียนข้อมูลเลขที่  ว.5791

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทรัพย์สินทางปัญญา

รวม เรื่อง/ชิ้นงาน

อนุสิทธิบัตร

8

ลิขสิทธิ์

40

เครื่องหมายการค้า

1

รวม

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344