กิจกรรม 2565

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำบุคลากรด้านการเกษตร อาหาร และโภชนาการจากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชมจ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี

          วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำบุคลากรด้านการเกษตร อาหาร และโภชนาการจากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” เยี่ยมชมตลาดศรีเมือง ซึ่งเป็นตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานแบบองค์รวม เพื่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน

Admin

January 31, 2023

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งหน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี (SSBN)

          สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ จะวะสิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งหน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี (SSBN) ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและดำเนินงานของ SSBN ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ อุทิศตน ทั้งความรู้ความสามารถ แรงกาย แรงใจ ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อสร้างภาวะโภชนาการที่ดีให้กับคนไทยมาโดยตลอด และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กล่าวรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร. วิสิฐ ทั้งในฐานะเพื่อนร่วมงาน และมิตรสหายที่ผูกพันกันมานาน

Admin

January 27, 2023

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ให้แก่บุคลากรด้านการเกษตร อาหาร และโภชนาการ จากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ให้แก่บุคลากรด้านการเกษตร อาหาร และโภชนาการ จากประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “Nutrition-sensitive agriculture for food availability and nutrition security”         จากนั้น ผศ.ดร.สิติมา จิตตินันทน์ กรรมการและเหรัญญิก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “Quality management of the downstream food system”

Admin

January 27, 2023

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในการเปิดการประชุม Side Meeting ในการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

       วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในการเปิดการประชุม Side Meeting ในการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) 2023 หัวข้อ “Healthy Eating and Nutrition Profiling in Asia” โดยสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ Nature Research Custom Media (NRCM) และอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้ ณ ห้องประชุม World Ballroom B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า […]

Admin

January 27, 2023

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          วันอังคารที่ 24 มกราคม 2565 สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณดวิษา ไพบูลย์ศิริ นักวิชาการมาตรฐาน ระดับชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Quality management of the upstream food system”         จากนั้นช่วงบ่าย Dr. Xuan Li เจ้าหน้าที่นโยบายอาวุโส สำนักงานภูมิภาคสำหรับเอเชียและแปซิฟิก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture […]

Admin

January 27, 2023

วันที่ 25 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 46 ปี

          วันที่ 25 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ครบรอบ 46 ปี โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ทีมผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ได้การสักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง จากนั้น เวลา 09.30 น. มีพิธีทำบุญทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสาลวัน จำนวน 9 รูป มาเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล ต่อด้วยการสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บุคลกร ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ในโอกาสนี้ มีผู้แทนจากคณะ ส่วนงานต่างๆ และผู้เกษียณอายุฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมบริจาคสมทบทุนในกิจกรรมวิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อความยั่งยืน

Admin

January 26, 2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “Healthful diet for longevity: What, why and how” ในรูปแบบไฮบริด

          วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี (Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nutrition: SSBN) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “Healthful diet for longevity: What, why and how” ในรูปแบบไฮบริด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพของประชาชนโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส โดยเฉพาะรสชาติของอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งกำลังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกในยุคปัจจุบัน          ทั้งนี้ สถาบันโภชนาการ ได้รีบเกียรติจาก Prof. […]

Admin

January 24, 2023

วันที่ 23 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก” ณ ห้องพลังไทย ชั้น M อาคาร 2 บริษัท ปตท. (สำนักงานใหญ่) จำกัด (มหาชน)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “ซอสซ่อนผัก และ ซอสซ่อนผักสูตรเด็ก” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม และคณะอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สถาบันโภชนาการ ณ ห้องพลังไทย ชั้น M อาคาร 2 บริษัท ปตท. (สำนักงานใหญ่) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 มกราคม 2566 >> อ่านเพิ่มเติม […]

Admin

January 24, 2023

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Household Food Security for Nutrition Wellbeing” ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขของประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ความรู้และมุมมองแบบองค์รวมในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม        ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ม.ค. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ บรรยายหัวข้อ “Linkage of agriculture, food, nutrition, and health และ Food and nutrition policy at […]

Admin

January 24, 2023

วันที่ 23-24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ เป็นวิทยากรหลักบรรยายองค์ความรู้โภชนาการ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ให้กับภาคีเครือข่าย ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย Banyan Project ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานและการสร้างเครือข่ายการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ในชุมชนของผู้ที่ฐานะยากจน โดยเป็นวิทยากรหลักบรรยายองค์ความรู้โภชนาการ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพแกนนำ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ให้กับภาคีเครือข่ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Admin

January 24, 2023
1 2 16

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save