พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563

รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

Admin

October 8, 2020

กิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563 ได้แก่ นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน์ หน่วยโภชนาการชุมชน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Admin

October 7, 2020

ความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Banyan Project – โดยความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ ได้ร่วมกันเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านต้นสุข สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

Admin

October 1, 2020

งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63”

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี Previous Next

Admin

September 17, 2020

เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563

ผู้บริหารสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน พร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 Previous Next

Admin

September 3, 2020

สัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

Admin

August 28, 2020

สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 Previous Next

Admin

August 28, 2020

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” New Normal Fighting COVID-19 with Food and Nutrition วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 : Virtual Conference

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual Conference เนื้อหาที่น่าสนใจ• โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการ• วิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการ• โภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน• การจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่• โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร ?• โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19• โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19• ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย• การบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?• อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่• งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/Program.php สนใจลงทะเบียน สอบถามอัตราค่าลงทะเบียน หรือคำถามอื่นๆ ติดต่อ tcn.conference@gmail.com

Admin

August 10, 2020

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาของสถาบันโภชนาการ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันโภชนาการได้จัดอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประเพณีทำบุญที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสน์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 Previous Next

Admin

July 3, 2020

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nurtition (SSBN), Institute of Nutritin, Mahidol University Cordially invite you to the 9th SSBN Special Lecture on Sencory Science for Nutrition “Sensory science for better nutrition under COVIC-19 emergency”

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nurtition (SSBN), Institute of Nutritin, Mahidol University Cordially invite you to the 9th SSBN Special Lecture on Sencory Science for Nutrition “Sensory science for better nutrition under COVIC-19 emergency” On Tuesday 4th August 2020, 13.00-15.00 At Aree Valyasevi Conference Room, Institute of Nutrition, Mahidol University, Salaya, […]

Admin

June 30, 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพรหมวิจิตร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 Previous Next

Admin

June 19, 2020

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครทุน 1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์      ประจำปีงบประมาณ 25632. แบบข้อเสนอโครงการ3. หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ4. หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา Food Valley5. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)6. คู่มือผู้ได้รับทุน (สวก.) 2563

Admin

June 17, 2020

Warning: html_entity_decode(): charset `WINDOWS-874' not supported, assuming utf-8 in C:\nuphp\th\wp-includes\general-template.php on line 4197
1 2 5