สัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดที่น่าจับตาหลัง COVID” จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563

Admin

August 28, 2020

สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

สถาบันโภชนาการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 Previous Next

Admin

August 28, 2020

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Congress of Nutrition (TCN 2020) “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” New Normal Fighting COVID-19 with Food and Nutrition วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 : Virtual Conference

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual Conference เนื้อหาที่น่าสนใจ• โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการ• วิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการ• โภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน• การจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่• โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร ?• โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19• โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19• ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย• การบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?• อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่• งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/Program.php สนใจลงทะเบียน สอบถามอัตราค่าลงทะเบียน หรือคำถามอื่นๆ ติดต่อ tcn.conference@gmail.com

Admin

August 10, 2020

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาของสถาบันโภชนาการ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันโภชนาการได้จัดอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประเพณีทำบุญที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสน์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 Previous Next

Admin

July 3, 2020

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nurtition (SSBN), Institute of Nutritin, Mahidol University Cordially invite you to the 9th SSBN Special Lecture on Sencory Science for Nutrition “Sensory science for better nutrition under COVIC-19 emergency”

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nurtition (SSBN), Institute of Nutritin, Mahidol University Cordially invite you to the 9th SSBN Special Lecture on Sencory Science for Nutrition “Sensory science for better nutrition under COVIC-19 emergency” On Tuesday 4th August 2020, 13.00-15.00 At Aree Valyasevi Conference Room, Institute of Nutrition, Mahidol University, Salaya, […]

Admin

June 30, 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพรหมวิจิตร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 Previous Next

Admin

June 19, 2020

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครทุน 1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์      ประจำปีงบประมาณ 25632. แบบข้อเสนอโครงการ3. หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ4. หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา Food Valley5. ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)6. คู่มือผู้ได้รับทุน (สวก.) 2563

Admin

June 17, 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

Admin

June 16, 2020

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหาร และ โภชนาการ มาใช้พัฒนาโมเดลใหม่เสริมศักยภาพธุรกิจรับเทรนด์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ของลูกค้ายุค Now Normal และเปิดตัว “Healthiful” (เฮลธิฟูล) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

Admin

June 4, 2020

กิจกรรมการทดสอบความชำนาญในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร

กิจกรรมการทดสอบความชำนาญในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร “Proficiency Testing for Measurement of Water Actibity in Food”จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน หน่วยงานละ 1,200 บาทหมดเขตรับสมัคร วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เอกสารรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมอบรม 1.กำหนดการดำเนินกิจกรรม2.โครงการ3.หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม4.ใบสมัคร5.ใบแจ้งการชำระเงิน

Admin

March 11, 2020

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 Previous Next

Admin

March 2, 2020

มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Soegijapranata Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจาก Soegijapranata Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในการฝึกปฏิบัติงานทางด้าน วิทยาศาสตร์ทางอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563

Admin

February 21, 2020

Warning: html_entity_decode(): charset `WINDOWS-874' not supported, assuming utf-8 in C:\nuphp\th\wp-includes\general-template.php on line 4200
1 2 3 6