ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Article 2016

    • Kijboonchoo K., Srichan W., Unjana R., Thasanasuwan W.Physical Activity and Fitness, Lifestyle and Policy in Thailand. Journal of Health and Sports Science Juntendo. 2016; 7(No. 2 (No. 69)): 71-73.
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344