ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

Article 2016

    • Titipat Likitpruekpaisarn, Sittiruk Roytrakul, Suthathip Kittisenachai, Piya Temviriyanukul, Chaniphun Butryee. Shortgun Proteomics Analysis of Mouse Colon Treated with Eryngium fotidum Linn. Extracts. Thai Journal of Toxicology. 2559; 31(2): 70-83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344