ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

Article 2020

    • Temviriyanukul, P., Sritalahareuthai, V., Jom, K.N., Jongruaysup, B., Tabtimsri, S., Pruesapan, K., Thangsiri, S., Inthachat, W., Siriwan, D., Charoenkiatkul, S., Suttisansanee, U. Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in Thailand (2020) Molecules (Basel, Switzerland), 25 (11).

    • Srichan, W., Pongcharoen, T., Judprasong, K., Winichagoon, P., Gowachirapant, S., Wimonpeerapattana, W. Association between adiposity indicators and cardiorespiratory fitness among rural northeastern Thai adolescents (2020) Malaysian Journal of Nutrition, 26 (1), pp. 107-116.

    • ชนิพรรณ บุตรยี่. บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ400 กรัม เพื่อสุขภาพ: หลักฐานเชิงประจักษ์. วารสารโภชนาการ. 2563; 55(1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563: 53-65.

    • Amornsil P. Winuprasith T. Trachootham D. Effect of Nutri-Jelly Matrix on Cytotoxicity of Phenethyl Isothiocyanate in Oral Cancer Cells. Thai Journal of Toxicology.    2020; 35(1): 50-62.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344