โครงการวิจัยปี 2560

ลำดับที่
โครงการวิจัย ปี 2560
แหล่งทุน
หัวหน้าโครงการ
1
Antibiotic Residues, Antibiotic Resistance Bacteria and Antibiotic Resistance Genes in Cabbage and Lettuce Plantations in ThailandNational Institutes of Health
ผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์
warangkana.sri@mahidol.ac.th
2
การดูดซึม การนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายและการส่งผ่านธาตุเหล็กจากมารดาสู่ทารกระหว่างตั้งครรภ์ ในหญิงมีครรภ์น้ำหนักปกติและหญิงมีครรภ์น้ำหนักเกินหรืออ้วนและผลต่อภาวะธาตุเหล็กในทารกแรกเกิดSwiss Federal Institute of Technology
ดร. สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์
sueppong.gow@mahidol.ac.th
3
การพัฒนาเยลลี่เพื่อสุขภาพด้วยการใช้สารเสริมอาหารธรรมชาติที่ได้จากฟักข้าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด
รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์
kunchit.jud@mahidol.ac.th
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลโปรไบโอติกที่มีสารอาหารครบถ้วนจากข้าวกล้องหอมนิลสำหรับผู้สูงอายุสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
varongsiri.kem@mahidol.ac.th
5
การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของไทรเลือดในการต้านออกซิเด
ชั่นและการฆ่าเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ (Preliminary investigation of antioxidant and anticancer activities of Ficus dubia)
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2559
ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
piya.tem@mahidol.ac.th
6
คุณค่าโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดต่างๆในผักผงชนิดต่างๆ ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ratchanee.kon@mahidol.ac.th
7
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผักผงที่มีสารอาหารครบถ้วน
เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
thunnalin.win@mahidol.ac.th
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผงปรุงรสโรยข้าว (ฟุริคาเคะ)
เพื่อสุขภาพ ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
nattira.onn@mahidol.ac.th
9
การใช้ผักผงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเชิงป้องกันโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
pornrat.sin@mahidol.ac.th
10
การใช้ผักผงเพื่อเพิ่มใยอาหารและสารพฤกษเคมีในอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและเฉพาะโรค ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตำรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
chanida.par@mahidol.ac.th
11
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดใบมันสำปะหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
varongsiri.kem@mahidol.ac.th
12
แผนงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลเพื่อการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสุขภาพของน้ำนมโคสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
chalat.san@mahidol.ac.th
13
ผลของการขัดสีต่อปริมาณสารหนูในเมล็ดข้าว ปีที่ 2 ภายใต้แผนงานการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
wenika.ben@mahidol.ac.th

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344