บริการวิเคราะห์
Slider

     สถาบันโภชนาการ เริ่มดำเนินงานให้บริการวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2521 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งงานด้านฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย (Food composition database) โดยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น TNO ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek); Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ National Measurement Institute, ประเทศออสเตรเลีย

     งานบริการวิเคราะห์ของสถาบันโภชนาการ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจวิเคราะห์สารอาหารและสารที่ไม่ใช่อาหาร สารพิษและสารปนเปื้อนในอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร และลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์อาหารเพื่อขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้มากกว่า 25 ชนิด   นอกจากนี้สถาบันโภชนาการยังเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้บริการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำฉลากโภชนาการของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้ครบทั้งฉบับ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง   อีกทั้งสถาบันโภชนาการยังมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง สำหรับใช้ในโครงการประเมินสถานภาพความชำนาญในการวิเคราะห์ (Laboratory performance study or proficiency test) ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

     ห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการ ดำเนินการทดสอบต่างๆ โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพและความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการทดสอบเพิ่มมากขึ้นและได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด

 ระบบการชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์

 รับใบเสร็จรับเงินทันที
    • ชำระเป็นเงินสด 
    • ชำระเช็ค (เช็คของหน่วยงาน) สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” (รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น) 
    • กรณีชำระเงินผ่านระบบ QR Code กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินรอทำเรื่องเบิกเงิน
    • ชำระโดยวิธีโอนเงิน: โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 316-2-34384-7 บัญชีออมทรัพย์ พร้อมถือสลิปใบโอนเงินมาด้วยหรือส่ง Fax ภายในวันที่โอนเงิน การโอนเงินเข้าบัญชีจะได้รับใบเสร็จหลังจากทางสถาบันฯได้รับสลิปใบโอนเงินและดำเนินการเบิกเงินจากบัญชีเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ชำระเอง)
 ** หมายเหตุ   ชำระเป็นเช็ค รับเฉพาะเช็คธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ใน การออกใบเสร็จและจัดส่งเอกสารมายังงานบริการวิชาการ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล โทร.0-2800-2380 ต่อ 406, 418 โทรสาร 0-2441-9344
 ผู้สนใจติดต่อ :

งานบริการวิเคราะห์และฝึกอบรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2800-2380 ต่อ 406, 418 หรือ 0-2441-9346 โทรสาร : 0-2441-9344 E-mail : sujinthra.som@mahidol.ac.th, wimolrat.mee@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344