เจ้าหน้าที่

นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง

  • หัวหน้าหน่วยบริหารการศึกษา
  • จัดซื้ออุปกรณ์วิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

โทร. 02-800-2380 ต่อ 424

rapeepan.dha@mahidol.ac.th

นางสาวนันทัชพร คงอำนาจ

  • การทำวิทยานิพนธ์
  • การเงิน

โทร. 02-800-2380 ต่อ 420

nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th

นางนิภาพรรณ ศรแก้ว

  • E-Learning

โทร. 02-800-2380 ต่อ 405

nipaphan.sor@mahodol.ac.th

 

นางสาวดลนภา นวมเพ็ชร์

  • ตารางสอน และการลงทะเบียนของนักศึกษา
  • ประสานงานหลักสูตรทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

โทร. 02-800-2380 ต่อ 420

donnapa.klo@mahidol.ac.th