ประกาศต่างๆ ของหลักสูตร

ประกาศย้อนหลัง

กำหนดการขอสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาปีการศึกษา 2563-2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งดังนี้ กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ** นักศึกษายื่น บฑ 5 ในระบบ Online Thesis Advisor System พร้อมผลงานตีพิมพ์ และวิทยานิพนธ์ที่ส่งเล่มแล้ว ภายใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 กำหนดการขึ้นทะเบียนรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย (GRID COURSES)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังนี้ ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์จบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สามารลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เทียบเคียงกับคะแนนภาษาอังกฤษได้ ดังนี้   โดย นักศึกษาสามารถดูกำหนดการเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา GRID) ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=6&t=4

นักศึกษาปัจจุบัน

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรม TALKS ABOUT TOX

กิจกรรม Talks about tox  เป็นการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเปิดให้ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมฟัง และให้ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยการนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมและรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเพื่อการนำเสนอได้ ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรม Talks about tox ประจำปี มีดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 1: ในเดือนตุลาคม ของทุกปี ภาคการศึกษาที่ 2: ในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี กติกาการนำเสนอ  กรณีนำเสนอเป็นครั้งแรก  ให้นำเสนอ proposal พร้อมบอกกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ โดยใช้ตาราง timeline ใน proposal ภายในเวลา 15 นาที กรณีเคยนำเสนอแล้ว  มีหัวข้อนำเสนอ ภายในเวลา 15 นาที ดังนี้ – Introduction + objective + ผลการวิจัยที่เคยนำเสนอในกิจกรรม Talks about […]

กิจกรรม Soft skills ของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดว่า นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม soft skills อย่างน้อย 4 ด้าน ก่อนจบการศึกษา โดย มีกิจกรรมให้เลือกได้ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ Health Literacy skill Entrepreneurial Literacy skill Communication and language skills Creative and innovative skills Digital Literacy skills Leadership and Management skills หลักสูตรได้จัดกิจกรรม Soft skills ด้านต่างๆ ตามนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ขอเทียบเคียงตามเกณฑ์จบการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยได้ ดังนี้ กิจกรรม soft skills ด้าน Entrepreneurial Literacy skill: กิจกรรม “Start-up จากจุดเริ่มต้นจนเติบโตอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การเสวนาโดยมีวิทยากรเป็น ผู้ประกอบการ กิจการ […]

คู่มือนักศึกษาและรายวิชา

รายละเอียดแต่ละวิชาในหลักสูตร

งานวิจัย และวิทยานิพนธ์

รายละเอียดงานวิจัย และหัวข้อวิทยานิพนธ์

ติดต่อเรา

อุทธรณ์ ร้องทุกข์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษา จากงานวิจัยที่สนใจ

เกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ภาพรับรางวัล และรับปริญญา

ภาพรับรางวัล

ภาพรับรางวัล

ภาพรับปริญญา

ภาพรับปริญญา

การเรียนการสอน

ภาพการเรียนการสอน

ภาพการเรียนการสอน

ภาพการเรียนการสอน

ภาพการเรียนการสอน

การทำวิจัย

ภาพการทำวิจัย

ภาพการทำวิจัย

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือวิจัย

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม