รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  (Distinguished Thesis Award 2018)

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award 2018) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ